Geluidsreductie - Vroom Funderingstechnieken
Img 07

Geluidsreductie

Vroom Funderingstechnieken stond mede aan de wieg van diverse ontwikkelingen die zich richten op het beperken van geluid. Waar nodig worden geluidsreducerende maatregelen getroffen, zoals het aanbrengen van geluidsmantels, waarmee geluidreductie is te realiseren. Ook kan worden uitgeweken naar een ander geluidsarm paalsysteem.

De funderingsbranche, verenigd in de NVAF, wil het gemiddelde geluidsniveau met zeker 5 dB(A) terugdringen en heeft dienaangaande een convenant gesloten met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Het Convenant Geluid & Begaanbaarheid dat de funderingsbranche afsloot richt zich op de volgende geluidsbeperkende maatregelen:

  • het terugdringen van het brongeluid
  • het afschermen van geluid
  • het toepassen van persoonlijke beschermingsmiddelen

Bij de eerste twee doelstellingen gaat het om wat redelijkerwijs mogelijk is.

In het kader van de laatste doelstelling heeft Vroom Funderingstechnieken alle medewerkers voorzien van gehoorbescherming en wordt in de gelegenheid gesteld om zich een persoonlijke otoplastiek te laten aanmeten door een gehoortechnisch bureau.

Wat zegt het Arbobesluit
Volgens het Arbobesluit mogen machines op de arbeidsplaats geen gemiddeld geluidsniveau veroorzaken hoger dan 85 dB(A), tenzij dat redelijkerwijs niet kan worden verlangd. Is het hoger dan 80 dB(A), dan moet een bedrijf sowieso middelen voor gehoorbescherming beschikbaar stellen en voorlichting geven. Is het geluidsniveau hoger dan 85 dB(A) zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk en is het markeren van de gevarenzone plus het dragen van gehoorbescherming verplicht.

Welke geluidsniveaus bij funderingstechnieken
Bij bouwwerkzaamheden die korter duren dan 1 maand hanteert de Overheid als grenswaarde voor het milieu een dagequivalent van 65 dB(A). Nabij gevoelige objecten (ziekenhuizen) kan dit 60 dB(A) zijn. Een 'dagequivalent' is het gemiddelde geluidsniveau, gemeten over een periode van 12 uur. Of de milieugrenswaarde daadwerkelijk wordt overschreden hangt af van de werkelijke tijd dat er wordt geheid, de geluidsemissie en de afstand tot de plaats waar de hinder optreedt. En uiteraard het moment waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd: overdag, 's avonds, bij nacht of in het weekend. 

Milieugrenswaarde
Belangrijk is de vraag: "Tot welke afstand blijft het geluidsniveau binnen de gestelde normen?" Hoe hoger het geluidsniveau, hoe verder weg de milieugrenswaarde ten opzichte van de geluidsbron komt te liggen. Waar deze grenswaarde ligt kan worden bepaald op basis van het meten van het geluidsniveau op 15 meter afstand en op 5 meter hoogte. Vervolgens kan de afstand van de geluidsbron tot de plaats waar de milieugrenswaarde niet meer wordt overschreden door berekening worden bepaald. Uitgegaan wordt van een daling van het geluidsniveau met 6 dB(A) bij een verdubbeling van de afstand. Door reflectie tegen gebouwen of andere invloeden kan de afname geringer zijn en omgekeerd juist groter bij absorptie van de ondergrond.

Arbeidsomstandigheden
Voor de arbeidsomstandigheden zijn vooral de geluidsniveaus in de directe omgeving van de werknemers van belang. De tabel geeft de gemiddelde geluidsniveaus waar de heibaas en de machinist in het werk dagelijks mee te maken krijgen. Het zijn de gemiddelde niveaus over een hele werkdag gemeten, dus inclusief de rustige periodes waarin er weinig lawaai is.

Funderingstechniek Geluidsniveau dB(A), tijdens het heiproces (niet te verwarren met het dagequivalent) Afstand waar de norm wordt bereikt (m)
heibaas machinist op 15 m
Zonder geluiddemping
Hydraulisch 102-107 90-100 95-100 300-500
Valblok 90-100 85-95 85-95 100-300
Met geluiddemping
Hydraulisch blok - gedempt (+balg Vibro-casing) 88-93 80-90 78-95 30-100
Dieselblok met "Rotterdamse mantel", zijnde geluidwerende deuren - - 90-98 150-400
Geluidsarme funderingstechnieken
Schroeven, boren, hydraulisch drukken (Ongedempt materieel) 80-90 80-90 65-85 30-100
Schroeven, boren, hydraulisch drukken Gedempt materieel kleiner of gelijk aan 80 kleiner of gelijk aan 80 kleiner of gelijk aan 80 kleiner of gelijk aan 30


Bron: NVAF 'Geluidsniveaus bij funderingstechnieken'.